World Rhythmic Gymnastics Championships

Budapest,
24 - 29 September 2003